برگزاری دوره آموزشی”آموزش و ترویج فرهنگ آینده پژوهی”- ۱۴ مهرماه ۹۷