برگزاری رویداد مدیریت استراتژیک اقتصادی توسط شرکت تجارت جهانی اندیشه پایدار خاورمیانه در تاریخ ۱۵ شهریور ماه