دکتر عبدالمجید کرامت زاده

دکتر سعید خزایی
تیر ۹, ۱۳۹۷
دکتر علی متولی زاده اردکانی
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر عبدالمجید کرامت زاده

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد

22809801


  • مدیر گروه پژوهشی مرکز آینده پژوهی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی هم اکنون
  • معاونت آموزش مرکز آینده پژوهی موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی
  • دبیر گروه پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه امام حسین ع
دکتری آینده پژوهی

عضو هیات مدیره انجمن-خزانه دار انجمن- مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد

دیدگاه ها بسته شده است