دکتر فرح ترکمان

دکتر علی متولی زاده اردکانی
تیر ۹, ۱۳۹۷
تفاهم نامه با پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر فرح ترکمان

عضو هیات مدیره


 

عضو هیات مدیره-نایب رئیس انجمن

 

عضو ﻫﻴﺌﺕ علمی تمام وقت

استخدام رسمی قطعی  استادیار ﭙﺎیه۱۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تدریس در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و واحد علوم وتحقیقات
عضو انجمن جامعه شناسی ایران
مسئوﻝ اجرایی مجلات علمی دانشکده روان شناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مسئوﻝ دفتر انجمن جامعه شناسی ایران دانشکده تهران
مسئوﻝ برگزاری همایش بررسی جامعه شناختی جامعه مدنی در بابلسر دانشگاه بابلسر
مدیر گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر داخلی فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران- گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مدیر گروه جامعه شناسی‌ احساسات در انجمن جامعه شناسی‌ ایران انجمن جامعه شناسی ایران
رئیس مرکز مطالعات احساسات اجتماعی
مدیر گروه جامعه شناسی واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد اسلامی
عضو هیئت مدیره انجمن علمی آینده نگری ایران وزارت علوم

دیدگاه ها بسته شده است