دکتر علی متولی زاده اردکانی

دکتر عبدالمجید کرامت زاده
تیر ۹, ۱۳۹۷
دکتر فرح ترکمان
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر علی متولی زاده اردکانی

عضو هیات مدیره- مسئول امور بین الملل

02181032204


  • عضو هیات علمی پژوهشگاه ملی ژنتیک
  • عضو هیات علمی پژوهشگاه ابن سینا – جهاد دانشگاهی
دکترا-ژنتیک

عضو هیات مدیره- مسئول امور بین الملل

دیدگاه ها بسته شده است