هیات مدیره

رزومه اعضای هیات مدیره انجمن

تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر عبدالرحیم گواهی

رییس انجمن –
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیات مدیره انجمن- دبیرانجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر امیر هوشنگ حیدری

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر سعید خزایی

عضو هیات مدیره- نایب رئیس انجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر عبدالمجید کرامت زاده

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر علی متولی زاده اردکانی

عضو هیات مدیره- مسئول امور بین الملل
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر فرح ترکمان

عضو هیات مدیره
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر محمد خلج

عضو هیات مدیره انجمن-خزانه دار