هیات مدیره

رزومه اعضای هیات مدیره انجمن

تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر عبدالرحیم گواهی

رییس انجمن –
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر امیر ناصر اخوان

عضو هیات مدیره انجمن- دبیرانجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر امیر هوشنگ حیدری

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول کمیته انتشارت انجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر سعید خزایی

عضو هیات مدیره- نایب رئیس انجمن
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر عبدالمجید کرامت زاده

عضو هیات مدیره انجمن-مسئول جذب نیروهای نخبه و کارآمد
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر علی متولی زاده اردکانی

عضو هیات مدیره- مسئول امور بین الملل
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر فرح ترکمان

  عضو هیات مدیره   عضو ﻫﻴﺌﺕ علمی تمام وقت استخدام رسمی قطعی  استادیار ﭙﺎیه۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تدریس در مقطع کارشناسی دانشگاه […]
تیر ۹, ۱۳۹۷

دکتر محمد خلج

عضو هیات مدیره انجمن-خزانه دار