تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های انجمن

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه با پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه با پژوهشکده چشم انداز

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه با دانشگاه امیرکبیر

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه با شرکت جهانی شتاب

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه با پدافند غیر عامل

تیر ۹, ۱۳۹۷

تفاهم نامه موسسه کارین

تیر ۹, ۱۳۹۷

همکاری با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور